Sydney (YSSY) sounding generated on --- (AEST) using 12Z data.